Aktien

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 439,980 kronor fördelat på 439,980 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 beslutades att genomföra en inlösen av 2 av 3 aktier innebärande att 880,020 aktier inlöstes till 96 kronor per aktie. Efter genomförd inlösen uppgår aktiestocken till 439,980 aktier.

Utdelning

Årsstämman den 17 juni beslutade att ingen utdelning skall lämnas.

Avveckling

Vid extra bolagsstämma den 13 mars 2019 beslutades att Klockarbäcken ska avvecklas genom en återbetalning av bolagets likvida medel genom nedsättning av bolagets aktiekapital dels genom ett likviditetsförfarande efter att Klockarbäckens kvarvarande fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttrats.

Med avstämningsdag den 20 mars genomfördes en inlösen av 2 av 3 aktier innebärande att 880,020 aktier inlöstes till 96 kronor per aktie. Efter genomförd inlösen uppgår aktiestocken till 439,980 aktier.