Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Kallelse till extra bolagsstämma I Klockarbäcken Property Investment AB (publ)

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 mars 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast torsdagen den 7 mars 2019. Anmälan kan göras per e-post till stina@wilfast.se eller per post till Klockarbäcken Property Investment AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 a. Beslut om ändring av bolagsordningen
7 b. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier
7 c. Beslut om fondemission.
8. Beslut om likvidation.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Styrelsen föreslår:
- Att ovanstående dagordning godkänns (p. 4).
- Att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen (p. 7 a) avseende gränser för aktiekapital och antalet aktier, om minskning av bolagets aktiekapital (p.7 b) genom inlösen av aktier, samt om fondemission (p. 7 c) utan utgivande av nya aktier. Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 7 a-c ska fattas tillsammans som ett beslut.

p. 7 a
Bolagsordningen ändras såtillvida att aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 400 000 och högst 1 600 000. p. 7 b Aktiekapitalet ska minskas med högst 881 000 kronor. Minskningen av aktiekapitalet sker för återbetalning till aktieägare. Minskningen av aktiekapitalet genomförs med automatisk indragning av aktier. För varje tre aktier som en aktieägare innehar inlöses två aktier. För varje aktie som löses in ska bolaget betala ett belopp om 96 kronor, vilket belopp överstiger aktiernas kvotvärde med 95 kronor. Avstämningsdag för inlösen ska vara den 20 mars 2019. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 a.

Då bolagsstämman samtidigt beslutar om fondemission enligt punkt 7 c, genom vilken bolagets aktiekapital återställs till minst samma nivå som före minskningen, kan minskning av bolagets aktiekapital genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

p. 7 c
Aktiekapitalet ska ökas med 881 000 kronor genom fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

- Att stämman beslutar att bolaget ska likvideras (p. 8). Likvidation ska gälla från och med den dag då aktierna i dotterbolaget Klockarbäcken Bildhuggaren AB avyttrats och likvid för aktierna erhållits. Skälet till likvidationen är att bolaget efter avyttringen av aktierna i dotterbolaget inte fyller någon funktion. Beräknad tid för skifte är slutet av 2019. Skifteslikviden uppskattas grovt till 90 kronor per aktie.

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:
- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2).

Övrigt
Senast två veckor för stämman kommer fullständiga förslag till beslut, tillsammans med fullmaktsformulär, finnas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.klockarbackenpropertyinvestment.se) samt även finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i februari 2019

 KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen

2019-07-11

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

2019-06-03

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A, Stockholm.

2019-03-13

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare.

2019-02-12

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2019-02-12

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

2018-09-05

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
  • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
  • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)
2018-05-11

Vid årsstämman i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), fattades bland annat nedan angivna beslut.

1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.