Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kallelsen finns publicerad på Bolagets hemsida (www.klockarbackenpropertyinvestment.se) och är kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. Aktieägare som önskar få en kallelse per post kan kontakta Stina Wilson, vars kontaktuppgifter framgår nedan.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken sex (6) bankdagar före dagen för stämman, dvs den 7 oktober 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt registreras i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering ska ha skett senast fyra (4) bankdagar före dagen för stämman, dvs senast den 11 oktober 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och önskar att delta i stämman bör därför begära sådan registrering i god tid före den 11 oktober 2021.

Anmälan
Bolaget uppskattar om den aktieägare som vill delta i bolagstämman anmäler sig till Bolaget skriftligen senast den 11 oktober 2021. Anmälan kan göras per e-post till stina@wilfast.se eller per post till Klockarbäcken Property Investment AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om likvidation och förslag till likvidator.
  8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Styrelsen föreslår:
- att Pontus Kågerman väljs som ordförande vid stämman (p 2); samt
- att stämman beslutar att Bolaget ska gå i frivillig likvidation från och med dagen för beslutet och att advokat Pontus Kågerman föreslås som likvidator (p 7).

Övrigt
På Bolagets hemsida kan även hämtas fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut tillsammans med sådana handlingar som ska fogas till förslaget enligt 25 kap 4 § aktiebolagslagen. Aktieägarna upplyses om sin rätt att begära upplysningar vid stämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i september 2021
KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen

2021-11-29

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2021-09-24

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2021-05-20

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-05-13

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

2018-05-11

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 13.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.