Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kallelsen finns publicerad på Bolagets hemsida (www.klockarbackenpropertyinvestment.se) och är kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. Aktieägare som önskar få en kallelse per post kan kontakta Stina Wilson, vars kontaktuppgifter framgår nedan.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken sex (6) bankdagar före dagen för stämman, dvs den 10 december 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt registreras i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering ska ha skett senast fyra (4) bankdagar före dagen för stämman, dvs senast den 14 december 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och önskar att delta i stämman bör därför begära sådan registrering i god tid före den 14 december 2021.  

Anmälan
Bolaget uppskattar om den aktieägare som vill delta i bolagstämman anmäler sig till Bolaget skriftligen senast den 14 december 2021. Anmälan kan göras per e-post till stina@wilfast.se eller per post till Klockarbäcken Property Investment AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av redovisning och revisionsberättelse enligt 25 kap 33 § aktiebolagslagen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Stämmans avslutande.

Övrigt
På Bolagets hemsida kan hämtas fullmaktsformulär och redovisningshandlingar och revisionsberättelse.

Stockholm i november 2021
KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen

2022-06-08

Likvidatorn fiir Klockarbäcken Property Investment AB, 559009-9072, får härmed avge slutredovisning rörande likvidationen, vilket pågått under tiden 2021-10-15 -2A22 A5 20

2022-05-24

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 juni 2022 kl. 16:00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2021-11-29

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2021-09-24

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2021-05-20

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-08-26

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 903 008 kr (13 151 973)
 • Driftsöverskottet uppgick till 2 610 609 kr (2 884 642)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 702 269 kr (1 461 069)
 • Periodens resultat uppgick till 738 290 kr (549 416)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,68 kr (1,25)
2020-05-13

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

2020-04-16

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-03-16

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 6 328 881 kr (18 486 159)
 • Driftsöverskottet uppgick till 5 762 671 kr (17 081 804)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 079 224 kr (10 029 396)
 • Periodens resultat uppgick till 1 055 690 kr (14 590 006)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (11,05)
1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.