Nyheter

Klockarbäcken Property Investment AB säljer fastigheten Lagret 1 i Umeå för en köpeskilling om 174 mkr

Styrelsen undersöker nya förvärv

Klockarbäcken har den 31 oktober 2018 avyttrat fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun. Försäljningen har genomförts som en bolagsaffär innebärande att Klockarbäcken avyttrat dotterbolaget Klockarbäcken Fastighets AB. Köpare är Catena AB som samma dag tillträtt och betalat köpeskillingen, vilken för fastigheten efter avdrag för latent skatt uppgår till 174 mkr. Efter justeringar för övriga balansposter och lösen av fastighetslån tillförs Klockarbäcken ca 83,5 mkr i likvida medel.

Styrelsens beslut att avyttra fastigheten Lagret 1 i Umeå baseras på en osäkerhet avseende fastighetens hyresförhållanden. Hyresgästen i fastigheten, Post Nord AB, nyttjar endast en mindre del av fastigheten för egen verksamhet. Stora delar av fastigheten står tomma. Därtill kommer en rätt för hyresgästen att i förtid avsluta förhyrningen vilket skulle, i det fall så sker, innebära att Klockarbäcken står inför en komplex situation bestående i att anskaffa nya hyresgäster, sannolikt med vidhängande stora investeringsbehov. Detta, i kombination med att Klockarbäckens finansieringsavtal innehåller bestämmelser om utdelningsbegränsningar i det fall PostNord säger upp hyresavtalet i förtid, gör att styrelsen funnit det mest gynnsamt för bolagets aktieägare att avyttra fastigheten.

Den i stycket ovan beskrivna situationen har inneburit att bolaget har avyttrat fastigheten Lagret 1 i Umeå med en förlust om ca 4 kronor per aktie.

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

Sedan bolaget bildades har bolaget lämnat aktieutdelning med kvartalsvisa utbetalningar. Vid den senaste årsstämman den 9 maj 2018 beslutades om en aktieutdelning om 7 kr per aktie motsvarande 1:75 kr per aktie och utbetalningstillfälle. Nästkommande kvartalsvisa utbetalningar sker den 15 januari 2019 respektive den 15 april 2019.

Försäljningen av fastigheten Lagret 1 innebär att Klockarbäcken frigör ca 83,5 mkr. Samtidigt förlorar bolaget sin förmåga att framgent lämna en aktieutdelning på nuvarande nivå såvida inte styrelsen kan ersätta den sålda fastigheten genom ett förvärv av en annan fastighet. Av det skälet har styrelsen initierat en aktiv analys av möjliga fastighetsförvärv.

Givet att styrelsen, inom en snar framtid, finner en fastighet med långt kvarvarande hyresavtal och som är möjlig att förvärva på villkor som möjliggör ursprunglig affärsplan avser styrelsen att genomföra ett sådant förvärv.

Om styrelsen inte bedömer att något fastighetsförvärv kan genomföras före utgången av 2018 så avser styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för beslut dels om en nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av aktier i syfte att erhållna likvida medel från försäljningen av Lagret 1 i sin helhet återbetalas till Klockarbäckens aktieägare, dels om likvidation av bolaget när bolaget avyttrat sin kvarvarande fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryd. En avveckling av bolaget kommer innebära att aktieägarna belastas med avvecklingskostnader.

Stockholm den 31 oktober 2018

Klockarbäcken Property Investment AB

Styrelsen

2018-09-05

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
  • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
  • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)
2018-05-11

Vid årsstämman i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), fattades bland annat nedan angivna beslut.

2018-05-11

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 13.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

2018-04-05

Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, har  kallat  till  årsstämma  onsdagen  den 9 maj 2018, kl. 13.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

2018-04-04

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 20 612 241 kr (15 890 417)
  • Driftsöverskottet uppgick till 19 065 721 kr (14 950 526)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 458 893 kr (9 092 533)
  • Periodens resultat uppgick till 5 084 767 kr (2 102 229)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,85 kr (1,59)
2017-11-09

Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) (Klockarbäcken) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Klockarbäcken ("Erbjudandet"). Genom pressmeddelande den 18 oktober 2017 förlängde Catena acceptperioden för Erbjudandet.

2017-10-18

Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) (Klockarbäcken) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Klockarbäcken ("Erbjudandet").

Vid utgången av acceptperioden den 17 oktober 2017 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 895 569 aktier, motsvarande cirka 67,8 procent av totalt antal aktier och röster i Klockarbäcken.

2017-10-03

Börsnoterade logistikfastighetsbolaget Catena AB (Catena) har lagt bud på samtliga aktier i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken). Aktieägare i Klockarbäcken erbjuds nyemitterade aktier i Catena som betalning. Budvärdet motsvarar 110 kronor per aktie i Klockarbäcken.

1
2

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.