Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 6 328 881 kr (18 486 159)
 • Driftsöverskottet uppgick till 5 762 671 kr (17 081 804)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 079 224 kr (10 029 396)
 • Periodens resultat uppgick till 1 055 690 kr (14 590 006)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (11,05)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare. Stämman beslutade om återbetalning till Klockarbäckens aktieägare av bolagets likvida medel genom nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av 2/3 av bolagets aktier innebärande att 880 020 aktier inlöses till ett inlösenbelopp per aktie om 96 kronor. Avstämningsdag fastställdes till den 20 mars 2019, inlösningsförfarandet har genomförts.

Finansiell översikt/nyckeltal

  2019-12-31
Jan-Dec 2019
2018-12-31
Jan-Dec 2018
2017-12-31
Jan-dec 2017
Avkastning på eget kapital 1,3% 12,4% 4,3%
Balansomslutning, kr 84 123 298 171 087 103 266 785 955
Soliditet 45,8% 70,4% 43,1%

Fastigheternas
marknadsvärde, kr

83 000 000 94 000 000 288 000 000
Eget kapital per aktie, kr 91,2 91,2 87,2
Belåningsgrad 50% 45% 48%
Antal utestående aktier 439 980  1 320 000 1 320 000

 

Stockholm den 16 mars 2019

Klockarbäcken Property Investment AB (publ)

Pontus Kågerman
Styrelseordförande

Stefan Davidson
Styrelseledamot

John-Olov Bennmarker

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: je@shhbostad.se
alternativt se bolagets hemsida: www.klockarbackenpropertyinvestment.se.

2021-09-24

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2021-05-20

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-08-26

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 903 008 kr (13 151 973)
 • Driftsöverskottet uppgick till 2 610 609 kr (2 884 642)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 702 269 kr (1 461 069)
 • Periodens resultat uppgick till 738 290 kr (549 416)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,68 kr (1,25)
2020-05-13

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

2020-04-16

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-03-16

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 6 328 881 kr (18 486 159)
 • Driftsöverskottet uppgick till 5 762 671 kr (17 081 804)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 079 224 kr (10 029 396)
 • Periodens resultat uppgick till 1 055 690 kr (14 590 006)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (11,05)
2019-07-11

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

2019-06-03

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A, Stockholm.

1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.