Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Kommunike från årsstamma den 13 maj 2020

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstamman fastställde bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition

Årsstamman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning.

Ansvarsfrihet

Årsstamman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Val av styrelse och revisor

Årsstamman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstamman att, för tiden intill nästa årsstamma, omvälja Pontus Kagerman som ordförande och omvälja John-Olov Bennmarker och Stefan Davidson till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR SET Revisionsbyra AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstamman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutade årsstamman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Avveckling av bolaget

Vid en extra bolagsstamma den 13 mars 2019 beslutades att Klockarbacken skall avvecklas dels genom en återbetalning av bolagets likvida medel genom nedsattning av bolagets aktiekapital dels genom en likvidationsforfarande efter att Klockarbackens kvarvarande fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttrats.

Med avstamningsdag den 20 mars 2019 genomfördes en inlösen av 2 av 3 aktier till 96 kronor per aktie. Efter genomförd inlösen uppgår avtalet aktier i Bolagets till 439,980 aktier.

Försäljningsprocess avseende fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 har påverkats negativt av den pågående Covid-19 pandemin. Det är inte idag möjligt att bedöma när försäljningsprocessen kan återupptas och avslutas.

Stockholm i maj 2020

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail j.ericsson.sth@gmail.se

Alternativt se bolagets hemsida www.klockarbackenpropertyinvestment.se 

2020-08-26

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 903 008 kr (13 151 973)
  • Driftsöverskottet uppgick till 2 610 609 kr (2 884 642)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 702 269 kr (1 461 069)
  • Periodens resultat uppgick till 738 290 kr (549 416)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,68 kr (1,25)
2020-05-13

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

2020-04-16

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-03-16

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 6 328 881 kr (18 486 159)
  • Driftsöverskottet uppgick till 5 762 671 kr (17 081 804)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 079 224 kr (10 029 396)
  • Periodens resultat uppgick till 1 055 690 kr (14 590 006)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (11,05)
2019-07-11

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

2019-06-03

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A, Stockholm.

2019-03-13

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare.

2019-02-12

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.