Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Kommunike från årsstamma den 13 maj 2020

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstamman fastställde bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition

Årsstamman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning.

Ansvarsfrihet

Årsstamman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Val av styrelse och revisor

Årsstamman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstamman att, för tiden intill nästa årsstamma, omvälja Pontus Kagerman som ordförande och omvälja John-Olov Bennmarker och Stefan Davidson till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR SET Revisionsbyra AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstamman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutade årsstamman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Avveckling av bolaget

Vid en extra bolagsstamma den 13 mars 2019 beslutades att Klockarbacken skall avvecklas dels genom en återbetalning av bolagets likvida medel genom nedsattning av bolagets aktiekapital dels genom en likvidationsforfarande efter att Klockarbackens kvarvarande fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttrats.

Med avstamningsdag den 20 mars 2019 genomfördes en inlösen av 2 av 3 aktier till 96 kronor per aktie. Efter genomförd inlösen uppgår avtalet aktier i Bolagets till 439,980 aktier.

Försäljningsprocess avseende fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 har påverkats negativt av den pågående Covid-19 pandemin. Det är inte idag möjligt att bedöma när försäljningsprocessen kan återupptas och avslutas.

Stockholm i maj 2020

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail j.ericsson.sth@gmail.se

Alternativt se bolagets hemsida www.klockarbackenpropertyinvestment.se 

2021-11-29

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2021-09-24

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2021-05-20

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-05-13

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

2018-05-11

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 13.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.