Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Klockarbäcken Property Investment AB org.nr 559009-9072 Kommunike från årsstämma i den 17 juni 2019

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Pontus Kågerman som ordförande och omvälja John-Olov Bennmarker och Stefan Davidson till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutade årsstämman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Avveckling av bolaget

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 beslutades att Klockarbäcken skall avvecklas dels genom en återbetalning av bolagets likvida medel genom nedsättning av bolagets aktiekapital dels genom en likvidationsförfarande efter att Klockarbäckens kvarvarande fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttrats.

Med avstämningsdag den 20 mars genomfördes en inlösen av 2 av 3 aktier  inlöses med 96 kronor per aktie. Efter genomförd inlösen uppgår Bolagets aktiestock till 439.980 aktier.

För närvarande pågår en försäljningsprocess avseende fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1. Det är inte möjligt att bedöma när den kan avslutas.

Stockholm i juni 2019

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail j.ericsson.sth@gmail.se 
alternativt se bolagets hemsida www.klockarbackenpropertyinvestment.se

2021-11-29

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2021-09-24

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2021-05-20

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-08-26

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 903 008 kr (13 151 973)
  • Driftsöverskottet uppgick till 2 610 609 kr (2 884 642)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 702 269 kr (1 461 069)
  • Periodens resultat uppgick till 738 290 kr (549 416)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,68 kr (1,25)
2020-05-13

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

2020-04-16

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-03-16

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 6 328 881 kr (18 486 159)
  • Driftsöverskottet uppgick till 5 762 671 kr (17 081 804)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 079 224 kr (10 029 396)
  • Periodens resultat uppgick till 1 055 690 kr (14 590 006)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (11,05)
2019-07-11

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.