Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Klockarbäcken Property Investment AB org.nr 559009-9072 Kommunike från årsstämma i den 17 juni 2019

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Pontus Kågerman som ordförande och omvälja John-Olov Bennmarker och Stefan Davidson till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutade årsstämman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Avveckling av bolaget

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 beslutades att Klockarbäcken skall avvecklas dels genom en återbetalning av bolagets likvida medel genom nedsättning av bolagets aktiekapital dels genom en likvidationsförfarande efter att Klockarbäckens kvarvarande fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttrats.

Med avstämningsdag den 20 mars genomfördes en inlösen av 2 av 3 aktier  inlöses med 96 kronor per aktie. Efter genomförd inlösen uppgår Bolagets aktiestock till 439.980 aktier.

För närvarande pågår en försäljningsprocess avseende fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1. Det är inte möjligt att bedöma när den kan avslutas.

Stockholm i juni 2019

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail j.ericsson.sth@gmail.se 
alternativt se bolagets hemsida www.klockarbackenpropertyinvestment.se

2019-07-11

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

2019-06-03

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A, Stockholm.

2019-03-13

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare.

2019-02-12

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2019-02-12

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

2018-09-05

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
  • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
  • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)
2018-05-11

Vid årsstämman i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), fattades bland annat nedan angivna beslut.

1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.