Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Kommuniké från årsstämma i Klockarbäcken Property Investment den 9 maj 2018

Vid årsstämman i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), fattades bland annat nedan angivna beslut.

För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017 , vilka båda finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att vinstutdelning ska lämnas till aktieägarna med 7.00 kronor, motsvarande 1.75 kr per aktie vid fyra utdelningstillfällen med följande avstämningsdagar: den 16 juli 2018, den 15 oktober 2018, 14 januari 2019 samt den 15 april 2019.

Årsstämmans beslut om vinstutdelning innebär en sänkt utdelning jämfört med tidigare års utdelning om 8.00 kr per aktie. Stämmans beslut syftar till att anpassa bolagets årliga aktieutdelning till bolagets kassaflöde.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med föreliggande förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Pontus Kågerman som ordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvälja John-Olov Bennmarker och Stefan Davidson samt att välja MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med föreliggande förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutade årsstämman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Stockholm i maj 2017 

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail j.ericsson.sth@gmail.se

alternativt se bolagets hemsida www.klockarbackenpropertyinvestment.se 

2019-07-11

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

2019-06-03

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A, Stockholm.

2019-03-13

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare.

2019-02-12

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2019-02-12

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

2018-09-05

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
  • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
  • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)
2018-05-11

Vid årsstämman i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), fattades bland annat nedan angivna beslut.

1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.