Nyheter

Pressmeddelande avseende försäljningen av fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 beslutades om en avveckling av Klockarbäcken Property Investment AB genom ett likvidationsförfarande efter det att bolagets kvarvarande fastighet Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttrats.

Baserat på bolagsstämmans beslut har fastigheten därefter saluförts i en strukturerad och bred försäljningsprocess i syfte att uppnå bästa möjliga försäljningspris för en fastighet av detta slag och i detta läge.

På grund av tillkommande komplikationer har försäljningsprocessen fördröjts och ännu inte lett till någon affär. Bolagets styrelse har med anledning härav beslutat att avbryta det aktuella försäljningsarbetet och börja på nytt. Styrelsens förhoppning är att bolaget därmed ska kunna genomföra en försäljning på en prisnivå i samklang med marknadens prissättning av logistikfastigheter i detta läge.

Stockholm den 21 oktober 2019

Klockarbäcken Property Investment AB

Styrelsen

2020-05-13

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

2020-04-16

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2020-03-16

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 6 328 881 kr (18 486 159)
  • Driftsöverskottet uppgick till 5 762 671 kr (17 081 804)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 079 224 kr (10 029 396)
  • Periodens resultat uppgick till 1 055 690 kr (14 590 006)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (11,05)
2019-07-11

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

2019-06-03

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A, Stockholm.

2019-03-13

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare.

2019-02-12

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2019-02-12

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.