Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Pressmeddelande med anledning av beslut fattade vid extra bolagsstämma den 13 mars 2019

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare.

Stämman beslutade att detta skall ske genom;

  • Återbetalning till Klockarbäckens aktieägare av bolagets likvida medel genom nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av 2/3 av bolagets aktier innebärande att 880 000 aktier inlöses till ett inlösenbelopp per aktie om 96 kronor. Avstämningsdag fastställdes till den 20 mars 2019.
  • att fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttras,
  • att Klockarbäcken likvideras efter försäljningen av fastigheten Bildhuggaren innebärande att de likvida medel som frigörs genom försäljningen återbetalas till aktieägarna. Detta bedöms kunna ske kring årsskiftet 2019/2020.

Stämmas beslut om Klockarbäckens avveckling med tillhörande återbetalning till aktieägarna av bolagets egna kapital baseras på att bolaget inte längre har förutsättning att fullfölja sin affärsidé om att ge sina aktieägare en hög och över tid regelbunden aktieutdelning.

Stockholm den 13 mars 2019

Styrelsen

2019-07-11

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

2019-06-03

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A, Stockholm.

2019-03-13

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare.

2019-02-12

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2019-02-12

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

2018-09-05

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
  • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
  • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)
2018-05-11

Vid årsstämman i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), fattades bland annat nedan angivna beslut.

1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.