Nyheter

Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

Sedan bolaget bildades har bolaget lämnat aktieutdelning med kvartalsvisa utbetalningar. Bolaget har sammantaget betalat vinstutdelning med 22:25 kronor per aktie. Vid den senaste årsstämman den 9 maj 2018 beslutades om en aktieutdelning om 7 kronor per aktie motsvarande 1:75 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Nästkommande beslutade utbetalning sker den 15 april 2019.

Den försäljning av fastigheten i Umeå som Klockarbäcken gjorde under senhösten 2018 innebar att bolaget frigjorde kapital men också att bolaget förlorade sin förmåga att lämna aktieutdelning på nuvarande nivå.

I enlighet med vad styrelsen tidigare kommunicerat har ansträngningar gjorts för att hitta en ersättningsinvestering som till sin karaktär och kvalité skulle möjliggöra att Klockarbäcken även framgent skulle kunna erbjuda en hög och regelbunden utdelning. Målsättningen har varit att förvärva en eller flera moderna fastigheter med långa hyresavtal samt att genomföra dessa affärer på en sådan prisnivå att Klockarbäcken skulle få ett positivt kassaflöde i den storleken att en aktieutdelning på nuvarande nivå skulle säkerställas under flera år. Ytterligare en målsättning var att uppnå en tillräcklig storlek för att kunna genomföra en marknadsnotering av bolagets aktie.

Styrelsen kan dessvärre konstatera att de ansträngningar som gjorts att hitta förvärvsobjekt som uppfyller Klockarbäckens behov inte givit något resultat. Styrelsen har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 13 mars 2019.

Styrelsen förslag till stämman är att Klockarbäcken avvecklas och att bolagets egna kapital återbetalas till bolagets aktieägare. Styrelsens förslag är att detta sker genom;

- en nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av 880 000 aktier (inlösen av 2/3 av bolagets aktier) till ett inlösenbelopp per aktie om 96 kronor i syfte att erhållna likvida medel från försäljningen av Umeå Lagret 1 i sin helhet återbetalas till Klockarbäckens aktieägare;
- att bolagets fastighet Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttras;
- att bolaget likvideras efter försäljningen av fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 syftande till att återbetala de likvida medel som därvid frigörs.

I bilaga återfinns kallelsen till den extra bolagsstämman den 13 mars 2019.

Klockarbäcken affärsidé har varit att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. Om och när förutsättningarna, av ett eller annat skäl, inte längre föreligger för bolaget att fullfölja sin affärsidé ingår det i styrelsens ansvar att se till att bolaget avvecklas under ordnade former. Det är mot denna bakgrund som styrelsen nu kallar till en extra bolagsstämma.

Stockholm den 11 februari 2019

Klockarbäcken Property Investment AB

Styrelsen

2019-07-11

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades bland annat nedan angivna beslut.  För mer detaljerad information om beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman respektive till Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

2019-06-03

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A, Stockholm.

2019-03-13

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare.

2019-02-12

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2019-02-12

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

2018-09-05

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
  • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
  • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)
2018-05-11

Vid årsstämman i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), fattades bland annat nedan angivna beslut.

1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.